Headquarters : India

Operation office:  C/308, Ashok Nagar, Ambadi Road, Above Ishwar  Hospital, Vasai Road West. State : Maharashtra. Postal code : 401202. India.

Registered  office: 203, Gajanan Apartments, Ambadi Road, , Vasai Road West. State : Maharashtra. Postal code : 401202. India.

Call : Pankaj 7709467332

Phone & Landline

Phone : Pankaj - 7709467332

Phone : Priya : 8793000640

Phone :  Mr.Salim Shaikh - +91 -7303329294 / +91- 7506205344 

Email

krsnapankaj@yahoo.com

Get in Touch


Send